Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ เลขที่ 56/3 ม.6 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์ 0-7759-6615 โทรสาร 0-7759-6615
 
นายปรีชา ตรีทศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
 
นายอริยะ ชูกลิ่น
ปลัดเองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 ด้านการบริการพื้นฐาน
 โครงสร้างองค์กร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 คำแถลงนโยบายผู้บริหาร
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 เลือกตั้งนายก/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ ปี 2564
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนดำเนินงานประจำปี
 แผนอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาบุคลากร
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 แผนบริหารความพร้อมอย่างต่อเนื่องในภาวะวิกฤต
รายงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
กิจการสภา
 เรียกประชุมสภา
 ประกาศรายงานการประชุมสภา
 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา
 รายงานการประชุมสภา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนป้องกันการทุจริต
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 รายงานทางการเงิน
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
 มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การพิจารณาทบทวนปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติ
การให้บริการ
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
 เอกสารแบบฟอร์มทางราชการ
การปฏิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 รายงานผลตามนโยาย No Gift Policy
 ประมวลจริยธรรม
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสพัลท์ติกคอนกรีต สายม่วงระย้า หมู่ที่ 8 (ดู : 325) 14 มิ.ย. 2566
รูปแบบรายการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายม่วงระย้า หมู่ที่ 8 (ดู : 88) 8 มิ.ย. 2566
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสพัลท์ติกคอนกรีต สายม่วงระย้า ม.8 ต.วังไผ่ (ดู : 82) 8 มิ.ย. 2566
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (ดู : 236) 1 ต.ค. 2564
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ พ.ศ. 2564 (ดู : 220) 19 เม.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน(ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะยวน (ดู : 213) 3 มี.ค. 2564
เอกสารประกาศผูู้ได้รับการคัดเลือกและรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศ ไตรมาสที่ 1 (ดู : 195) 8 ต.ค. 2563
เอกสารประกาศผูู้ได้รับการคัดเลือกและรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศ ไตรมาสที่ 2 (ดู : 194) 8 ต.ค. 2563
เอกสารประกาศผูู้ได้รับการคัดเลือกและรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศ ไตรมาสที่ 3 (ดู : 213) 8 ต.ค. 2563
เอกสารประกาศผูู้ได้รับการคัดเลือกและรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศ ไตรมาสที่ 4 (ดู : 181) 8 ต.ค. 2563
ประกาศ การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 186) 2 ต.ค. 2563
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 179) 2 ต.ค. 2563
การดำเนินการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร (ดู : 203) 2 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะ/ประกวดราคาต่างๆ ปี 2563 (ดู : 185) 4 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนิลสังข์ (ดู : 178) 25 มี.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนิลสังข์ หมู่ที่ 10 (ดู : 176) 12 มี.ค. 2563
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 182) 20 ธ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุก สายซอย 5 (บ้านหมอนาง) หมู่ที่ 12 (ดู : 180) 20 ธ.ค. 2562
การดำเนินการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ดู : 181) 21 มิ.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาป่า-เพชรทอง (ดู : 190) 14 มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาป่า-เพชรทอง ม.4 (ดู : 199) 14 มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์อุทิศ2 ม.10 (ดู : 180) 14 มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนตัดใหม่ฯ ซอยเขื่อนหนอง (ดู : 178) 14 มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน คสล. ม.6,9 (ดู : 194) 14 มิ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างอาคารโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังไผ่ (ดู : 177) 11 พ.ค. 2561
โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลวังไผ่ (ดู : 178) 5 มี.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าวัดดอนเมืองเชื่อมตำบลหาดพันไกร ม.6 (ดู : 179) 25 ต.ค. 2560
ประกาศการดำเนินการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ดู : 177) 10 ต.ค. 2560
ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้าง คสล.เขาปุก-พรุชิง หมู่ที่ 8 (ดู : 175) 28 ก.ย. 2560
ประกวดราคาจ้าง โครงการ คสล.หน้าวัดดอนเมืองเชื่อมตำบลหาดพันไกร หมู่ที่ 6 (ดู : 204) 28 ก.ย. 2560
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดฯ จำนวน 24 รายการ (ดู : 180) 21 ก.พ. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการสร้างรั้ว ศพด.และปรับปรุงภูมิทัศน์ (ดู : 176) 5 ม.ค. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค (ดู : 188) 14 ก.ค. 2559
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการขุดสระห้วยระกำบน (ดู : 183) 19 เม.ย. 2559
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 220.00 ม. หนา 0.15 ม. (ดู : 200) 9 มี.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ดู : 175) 9 มี.ค. 2559
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 1,4,6,8,9,10,12 (ดู : 189) 18 ก.พ. 2559
สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเรียบริมคลองนอก (ดู : 198) 8 ก.พ. 2559
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๑) (ดู : 211) 14 ธ.ค. 2558
สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ม.4 (ดู : 187) 21 พ.ย. 2558
สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ม.8 (ดู : 183) 21 พ.ย. 2558
สอบราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตฯ ม.1 และม.9 (ดู : 182) 21 พ.ย. 2558
โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค ถ.สายหนองคล้า ซ.1 (ดู : 180) 8 เม.ย. 2558
โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค ถ.สายหน้าวัดดอนเมือง (ดู : 215) 8 เม.ย. 2558
สอบราคาจ้าง โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์อุทิศ๓ (ดู : 181) 24 มี.ค. 2558
สอบราคาจ้าง โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 12 (ดู : 186) 24 มี.ค. 2558
สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์อุทิศ ๑ (ดู : 182) 30 ม.ค. 2558
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเกาะยวน ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (ดู : 192) ธ.ค.
 
 หน้า  1 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
  เลขที่ 56/3 ม.6 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 
โทรศัพท์ : 0-7759-6615
โทรสาร : 0-7759-6615
E-mail Address : saraban_wp@wangpai.go.th เเละ wangpai86000@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.wangpai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs