Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ เลขที่ 56/3 ม.6 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์ 0-7759-6615 โทรสาร 0-7759-6615
 
นายปรีชา ตรีทศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
 
นายอริยะ ชูกลิ่น
ปลัดเองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 ด้านการบริการพื้นฐาน
 โครงสร้างองค์กร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 คำแถลงนโยบายผู้บริหาร
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 เลือกตั้งนายก/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ ปี 2564
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนดำเนินงานประจำปี
 แผนอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาบุคลากร
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 แผนบริหารความพร้อมอย่างต่อเนื่องในภาวะวิกฤต
รายงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
กิจการสภา
 เรียกประชุมสภา
 ประกาศรายงานการประชุมสภา
 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา
 รายงานการประชุมสภา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนป้องกันการทุจริต
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 รายงานทางการเงิน
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
 มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การพิจารณาทบทวนปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติ
การให้บริการ
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
 เอกสารแบบฟอร์มทางราชการ
การปฏิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 รายงานผลตามนโยาย No Gift Policy
 ประมวลจริยธรรม
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
แนวทางการขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่น (ดู : 106) 25 เม.ย. 2567
บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง (กรมธนารักษ์) (ดู : 115) 23 ก.พ. 2567
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตอบต. วังไผ่ (ภ.ด.ส.1) (ดู : 104) 23 ก.พ. 2567
รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง (ดู : 116) 29 พ.ย. 2566
ป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออก (ดู : 74) 14 พ.ย. 2566
เปลี่ยนผู้เสพ เป็น ผู้ป่วย (ดู : 75) 14 พ.ย. 2566
การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ ประจำปีภาษี 2567 (ดู : 52) 10 พ.ย. 2566
คู่มือ การดำเนินคดีปกครอง สำหรับประชาชน (ดู : 41) 6 พ.ย. 2566
การรับสมัครสตรีและประชาชนทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพรุ่นที่ 66 (ดู : 52) 17 ต.ค. 2566
ด้วย กรมควบคุมโรค แจ้งสถานการณ์อาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษในปีนี้มีแนวโน้มสูงขึ้น ข้อมูลจากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 พบผู้ป่วยจากการกินเห็ดพิษร่วมกันทั้งหมด 27 เหตุการณ์ มีผู้ป่วยรวม จำนวน 102 ราย และผู้ป่วยเสียชีวิต 13 ราย คิดเป็นอัตราร้อยละ 12.65 ซึ่งเข้าฤดูฝนเพียงสองเดือน พบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต สูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง และยังมีแนวโน้มพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสภาพภูมิอากาศขณะนี้ที่ยังคงมีฝนตกชุกในหลายพื้นที่ ซึ่งเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดกินได้และเห็ดมีพิษ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ จึงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (ดู : 49) 4 ก.ย. 2566
ขอออกบริการโมบาย นอกสถานที่ (ดู : 61) 14 ก.ค. 2566
สื่อสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันยาเสพติด (ดู : 60) 3 ก.ค. 2566
ประกาศจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (ดู : 62) 26 มิ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนทำหมันสุนัขและแมว (ดู : 84) 8 มิ.ย. 2566
QR Code สื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2566 (ดู : 95) 2 พ.ค. 2566
เป็น...ทหาร...ได้อะไรมากกว่าที่คิด (ดู : 98) 30 มี.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ ขอเชิญเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ของหน่วยงานภาครัฐ (ดู : 106) 19 ม.ค. 2566
ประกาศการขยายกำหนดเวลาภาษีที่ดิน (ดู : 107) 7 ธ.ค. 2565
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 145) 3 พ.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ดู : 350) 28 ต.ค. 2565
การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ ประจำปีภาษี 2566 (ดู : 107) 20 ต.ค. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 173) 5 ต.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (ดู : 131) 3 ต.ค. 2565
ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อบต.วังไผ่ (ดู : 55) 30 ก.ย. 2565
ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ อบต.วังไผ่ (ดู : 55) 30 ก.ย. 2565
เปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านระบบดิจิทัล ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไป (ดู : 121) 16 ก.ย. 2565
ประมวลจริยฑรรม ผู้บริหารท้องถิ่น-สมาชิกสภาท้องถิ่น (ดู : 133) 18 ส.ค. 2565
การสูบบุหรี่เป็นการทำลายสุขภาพ ทั้งต่อตัวผู้สูบและผู้ใกล้ชิด องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ ขอเชิญชวน ลด ละ เลิก บุหรี่ ไปด้วยกัน ติดต่อ อบต.วังไผ่ 077-596615 รพสต.วังไผ่ 077-596611 (ดู : 72) 13 มิ.ย. 2565
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 (ดู : 157) 10 มิ.ย. 2565
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 (ดู : 155) 8 มิ.ย. 2565
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564 (ดู : 150) 8 มิ.ย. 2565
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 (ดู : 156) 8 มิ.ย. 2565
รับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) ประจำปี 2565 (ดู : 172) 7 มิ.ย. 2565
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 (ดู : 151) 23 พ.ค. 2565
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 144) 20 พ.ค. 2565
ประกาศบัญชีรายชื่อรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเเละนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ (ดู : 166) 9 มี.ค. 2565
พระราชบัญญะติ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 (ดู : 196) 14 ก.พ. 2565
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ดู : 192) 11 ก.พ. 2565
ขอเชิญชวน เด็กและเยาวชนที่มีความสามรถด้านกิจกรรมมีความเป็นผู้นำ หรือผู้ที่มีความสนใจและมีทะเบียนบ้านภูมิลำเนาในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร มีอายุไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์ สมัครเป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล / เทศบาล (ดู : 182) 11 ก.พ. 2565
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่อบต.วังไผ่ ร่วมกับคณะบริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ได้รับมอบหมาย จากนายกอบต.วังไผ่มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้ผู้ได้รับคำสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคให้กักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 2ครัวเรือน(เพิ่มเติมครั้งที่26) (ดู : 190) 11 ก.พ. 2565
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่อบต.วังไผ่ ร่วมกับคณะบริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ได้รับมอบหมาย จากนายกอบต.วังไผ่มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้ผู้ได้รับคำสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคให้กักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 2ครัวเรือน(เพิ่มเติมครั้งที่25) (ดู : 175) 11 ก.พ. 2565
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่อบต.วังไผ่ ร่วมกับคณะบริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ได้รับมอบหมาย จากนายกอบต.วังไผ่มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้ผู้ได้รับคำสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคให้กักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 5 ครัวเรือน(เพิ่มเติมครั้งที่23) (ดู : 175) 9 ก.พ. 2565
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่อบต.วังไผ่ ร่วมกับคณะบริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ได้รับมอบหมาย จากนายกอบต.วังไผ่มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้ผู้ได้รับคำสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคให้กักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 3 ครัวเรือน(เพิ่มเติมครั้งที่24) (ดู : 175) 9 ก.พ. 2565
เเจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง (ดู : 174) 1 ก.พ. 2565
ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร (ดู : 170) 30 ธ.ค. 2564
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร (ดู : 174) 21 ธ.ค. 2564
ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ดู : 182) 27 ต.ค. 2564
กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัคร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 170) 17 ก.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ดู : 179) 24 พ.ค. 2564
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 140) 17 พ.ค. 2564
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 140) 4 ก.พ. 2564
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 143) 27 ม.ค. 2564
การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 (ดู : 173) 15 ม.ค. 2564
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 168) 6 ม.ค. 2564
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 143) 10 ธ.ค. 2563
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนในการยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ (ดู : 173) 1 ต.ค. 2563
ประกาศ รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (รอบ 2) (ดู : 173) 21 ส.ค. 2563
ประกาศ รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 172) 13 ส.ค. 2563
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ (ดู : 171) 24 ก.ค. 2563
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ดู : 170) 16 มิ.ย. 2563
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
  เลขที่ 56/3 ม.6 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 
โทรศัพท์ : 0-7759-6615
โทรสาร : 0-7759-6615
E-mail Address : saraban_wp@wangpai.go.th เเละ wangpai86000@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.wangpai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs